Обязательные виды страхования

Згідно статті 7 Закону України «Про страхування» в Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:

1) медичне страхування;

2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування
вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових
обов'язків;

3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд);

4) страхування спортсменів вищих категорій;

5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної
медицини;

6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

7) авіаційне страхування цивільної авіації;

8) страхування відповідальності морського перевізника та
виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського
транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам,
багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та
третім особам;

9) страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів; ( Пункт 9 частини першої статті 7 в
редакції Закону N 1961-IV ( 1961-15 ) від 01.07.2004 )

10) страхування засобів водного транспорту;

11) страхування врожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими
підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків
сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

12) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок
ядерного інциденту; ( Пункт 12 частини першої статті 7 в редакції
Закону N 2893-III ( 2893-14 ) від 13.12.2001 )

13) страхування працівників (крім тих, які працюють в
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету
України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в
тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на
психічні розлади;

14) страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність
на яких може призвести до аварій екологічного та
санітарно-епідеміологічного характеру;

15) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому
числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про
розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

16) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл
продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про
розподіл продукції" ( 1039-14 );

17) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я
тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи;

18) страхування майнових ризиків при промисловій розробці
родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України
"Про нафту і газ" ( 2665-14 );

19) страхування медичних та інших працівників державних і
комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових
установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання
на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних
обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками
інфекційних хвороб;

20) страхування відповідальності експортера та особи, яка
відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо
відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини,
власності та навколишньому природному середовищу під час
транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних
відходів;

( Пункт 21 частини першої статті 7 виключено на підставі
Закону N 1971-IV ( 1971-15 ) від 01.07.2004 )

22) страхування об'єктів космічної діяльності (наземна
інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням Національного космічного агентства України;

23) страхування цивільної відповідальності суб'єктів
космічної діяльності;

24) страхування об'єктів космічної діяльності (космічна
інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних
з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском
та експлуатацією її у космічному просторі;

25) страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском
та експлуатацією її у космічному просторі;

26) страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при
перевезенні небезпечних вантажів;

27) страхування професійної відповідальності осіб, діяльність
яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком,
встановленим Кабінетом Міністрів України;

28) страхування відповідальності власників собак (за
переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо
шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

29) страхування цивільної відповідальності громадян України,
що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за
шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок
володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

30) страхування тварин на випадок загибелі, знищення,
вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у
випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом
Міністрів України;

31) страхування відповідальності суб'єктів туристичної
діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його
майну;

32) страхування відповідальності морського судновласника;

33) страхування ліній електропередач та перетворюючого
обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок
впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних
дій третіх осіб;

34) страхування відповідальності виробників (постачальників)
продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів,
субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам; ( Частину першу
статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 2775-III
( 2775-14 ) від 15.11.2001 )

35) страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування. ( Частину першу
статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 898-IV
( 898-15 ) від 05.06.2003 )

35-1) страхування фінансової відповідальності управителя
майном за збитки при здійсненні управління цим майном; ( Частину
першу статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003; пункт 35 вважається пунктом 35-1,
згідно із Законом N 1414-IV ( 1414-15 ) від 03.02.2004 )

36) страхування від ризиків загибелі або пошкодження
нерухомості, набутої в результаті управління майном; ( Частину
першу статті 7 доповнено пунктом 36 згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 )

37) страхування фінансових ризиків неотримання, невчасного
отримання та отримання не у повній сумі платежів за договорами про
іпотечні кредити та платежів за іпотечними сертифікатами;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 37 згідно із Законом
N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003 )

38) страхування будівельно-монтажних робіт забудовником
відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ); ( Частину першу статті 7 доповнено
пунктом 38 згідно із Законом N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003 )

39) страхування відповідальності забудовника перед третіми
особами відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ); ( Частину першу статті 7 доповнено
пунктом 39 згідно із Законом N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003 )

40) страхування майна, переданого у концесію; ( Частину першу
статті 7 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 1414-IV
( 1414-15 ) від 03.02.2004 )

41) страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або
здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і
агрохімікатів; ( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 41
згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

42) страхування цивільної відповідальності суб'єкта
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам
унаслідок проведення вибухових робіт. ( Частину першу статті 7
доповнено пунктом 42 згідно із Законом N 2288-IV ( 2288-15 ) від
23.12.2004 )